Terri Saebastes

Narozena: 21.5.2022
Zkoušky:
Výstavy:  
RTG DKK:  
RTG DLK:  
DNA  
Rodokmen: pedigree