Lucky Saebastes

Lucky Saebastes

 

Narozena: 2.7.2017
Zkoušky:  
Výstavy:  
RTG DKK:  
RTG DLK:  
DNA  
Rodokmen: pedigree

 

Otec:                                                                                           Matka:

   V1 Yantar z Lintichu                

    Yantar z Lintichu                                                                    Linda z Leutschau